Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 25/1-2022

Arbejdsmiljø 

Herunder kan du finde relevant viden om arbejdsmiljø i forbindelse med kloakarbejde.

 

Love og regler

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø

Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v.

Arbejdstilsynets APV-tjekliste

 

Det gule kort

Alle som arbejder med spildevand bør have det gule kort på sig.

Af kortet fremgår navn og cpr nr. samt teksten: "Indehaveren af dette kort er beskæftiget med arbejde ved spildevand, i kloakker og vandløb."

Ved lægekonsultation henledes opmærksomheden på, at der for de beskæftigede disse steder er infektionsrisiko med Weills syge. Weills syge: Inkubationstid (varighed fra smitte til sygdommens begyndelse): 3-17 dage. Sygdommen begynder pludseligt med kulderystelser, høj feber, medtaget almentilstand, hovedpine, kvalme og muskelsmerter. Efter nogle dages forløb kan det yderligere udvikle sig til gulsot og svigtende urinproduktion.

Tidlig iværksat behandling (før 3. sygdomsdag) er af afgørende betydning for hurtig helbredelse.

Kortet bør udfyldes med navn / cpr.nr., printes ud og evt. lamineres!


Medlemmer af DM&E kan læse mere her - venligst benyt i øverste højre hjørne af hjemmesiden. Ønsker du at blive medlem, så kan du ansøge her.

 

Vaccination i forbindelse med kloakarbejde

Der forekommer tit spørgsmål om vaccination i forbindelse med kloakarbejde og spildevand. Hvornår skal man vaccineres og hvad skal man vaccineres imod?

Hvor der er særlig fare for smitte, dvs. for ansatte, hvis beskæftigelse primært eller for størstedelens vedkommende består i arbejde med håndtering, behandling eller analyse af spildevand (kloakvand), kloakslam og lignende, skal der vaccineres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets krav herom.

Ifølge At-vejledning nr. D.2.14 omfatter det:

  • Leverbetændelse (hepatitis A)
  • Stivkrampe (tetanus)
  • Børnelammelse (polio)
    for hvilke sygdomme, der kræves en effektiv vaccination.

Personer skal ikke vaccineres, hvis de udfører arbejde, der normalt kun medfører en kortvarig kontakt med spildevand. Dog skal de vaccineres, hvis arbejdet udføres umiddelbart i forbindelse med installationer (fx afløb og faldstammer). Der er en del af sygehuse og flygtningeinstitutioner, inkl. væresteder, samt ved arbejdssteder, hvor der er begrundet mistanke om betydelig smittefare. Vurderingen af denne fare bør foretages af den stedlige embedslæge.

Ansvaret for overholdelse af vaccinationsbestemmelserne påhviler såvel arbejdsgiveren som den enkelte medarbejder. Vaccinationerne skal kunne dokumenteres.

Omkostningerne i forbindelse med vaccination, herunder dokumentation, påhviler arbejdsgiveren.

Se hele At-vejledning herunder:

Atvejledning D.2.14-2 om vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand

 

Weils sygdom

Leptospirose, herunder Weils sygdom, forårsages af en bakteriel infektion. Bakterien er så lille, at den kan bevæge sig gennem blot en lille åbning i huden, som kan opstå når huden er fugtig, eller bakterien kan trænge ind gennem øjnene eller næsen. Der findes ikke en vaccine mod sygdommen.

I Danmark findes den største smitterisiko ved kloak- og dambrugsarbejde, hvor det primært er rotter, der er smittebærer via urin fra inficerede dyr.

Symptomerne ved Leptospirose er oftest feber, kulderystelser, hovedpine, der kan have meningitislignende karakter og evt. kvalme og opkast. I værste tilfælde nyre- og leversvigt. Inkubationstiden er 3-17 dage.

Det er af afgørende betydning, at Weils sygdom omgående behandles med antibiotika, og den bør påbegyndes alene ved begrundet mistanke.

Forebyggelse af Leptospirose består af rottebekæmpelse og konsekvent anvendelse af personlige værnemidler ved arbejde i dambrug og kloakker. Medarbejderne bør desuden altid informeres om risikoen for Leptospirose.

Ved lægehenvendelse, med symptomer på Weils sygdom, er det vigtigt at oplyse, hvis man til daglig er i kontakt med kloakslam og spildevand eller beskæftiget med dambrugs/vandløbsarbejde.

 

Friskluftsudstyr

Se listen over medlemsvirksomheders friskluftsudstyr her