Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 25/1-2022

Lovgivning på drænområdet

Der er fire love, som gælder for drænområdet:

  • Vandløbsloven
  • Naturbeskyttelsesloven
  • Okkerloven
  • Planloven

Som udgangspunkt må landbrugsarealer drænes. Der kan være brug for en tilladelse fra kommunen, hvis flere lodsejere berøres, eller hvis vandet skal pumpes væk fra et areal.

Hvis arealet er et § 3-areal, Natura2000 areal eller ligger i et okkerpotentielt område, kræves der også tilladelse fra kommunen. Dræning afarealer, der er nabo til § 3-arealer, må heller ikke ændre tilstanden af §3-arealerne.

Nye drænprojekter skal anmeldes til kommunen. For drænprojekter på over 300 ha skal der altid udarbejdes en VVM-redegørelse, mens øvrige projekter skal screenes. Ændringer eller udvidelser af eksisterende drænprojekter skal også anmeldes og screenes, medmindre de vurderes til ikke at kunne være til skade for miljøet.

Vandløbslovgivningen

Bekendtgørelse af lov om vandløb (vandløbsloven)

Bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb

Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af viss arter

Cirkulære om vandløbsloven


Okkerlovgivningen

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven)

Bekendtgørelse om godkendelse til udgrøftning og dræning

Bekendtgørelse om godkendelse af udgrøftning og dræning


Naturbeskyttelse og planloven

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om planlægning (planloven)