Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 26/1-2022

Love, regler og bekendtgørelser

Her på siden finder du relevante love, regler og bekendtgørelser, som dækker kloakautorisationsområdet. Hvis du har spørgsmål til reglerne eller tolkningen heraf, er du som medlem velkommen til at kontakte DM&E.

DM&E arbejder til stadighed på at påvirke lovgiverne til at sammensætte love til gavn for miljøet og brancheforeningens autoriserede kloakmestervirksomheder.

Lovgivning på autorisationsområdet

Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet mv.

Bekendtgørelse om undtagelser fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere

Bekendtgørelse om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre

Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen

Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Bekendtgørelse om el-, gas- og vandinstallationer mv. i fabrikmæssigt fremstillede mobile enheder og bygningsdele

Bekendtgørelse om delautorisation på el- og vvs-installationsområdet

Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør

Miljø- og Fødevareministeriet

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven)

Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Kloakmestererklæring

I tilfælde af, at den virksomhed, der har udført et kloakarbejde, nægter eller er ude af stand til at færdiggøre arbejdet, kan en anden autoriseret virksomhed færdiggøre arbejdet.

Læs mere om kloakmestererklæringen her 

 

Reglementer

Bygningsreglementet 2018

Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)