Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 26/1-2022

Arbejdsmiljø og vejledninger

Her på siden findes relevant logivning og vejledninger inden for bl.a. arbejdsmiljø på nedbrydningområdet.

Asbest

Bekendtgørelse om asbest

Når du støder på asbest - sådan gør du 

Branchevejledning fra BAR Bygge & Anlæg om asbest er udarbejdet i to dele. Den ene del beskriver regler og sikkerhedsforanstaltninger, når I som virksomhed støder på asbest i ældre bygninger og anlæg. Den anden del beskriver en række konkrete eksempler på, hvor I som virksomhed kan støde på asbest under renovering, ombygning eller nedrivning af huse og andre bygninger.

AT-vejledning om asbest
Denne vejledning oplyser om reglerne for arbejde med reparation, vedligeholdelse og fjernelse af asbest og asbestholdige materialer. Reglerne findes i bekendtgørelsen om asbest og i bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Asbest vejledning-2019.pdf

SBI-anvisning 228: Asbest i bygninger 

 

PCB 

Branchevejledning - Håndtering og fjernelse af pcb holdige bygningsmaterialer 

Vejledningen om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer indledes med oplysninger om PCB og dets skadevirkninger. Herefter følger information om regler og ansvar i forbindelse med håndtering af forurenede materialer, samt generelle anvisninger i forbindelse med forundersøgelser, prøvetagning, generelle sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse af affald.

Endelig består vejledningen af beskrivelser af syv forskellige arbejdsprocesser, der i større eller mindre omfang kræver håndtering af PCB-forurenede bygningsmaterialer. Til hver procesbeskrivelse hører konkrete anvisninger på klargøring af arbejdsområde, arbejdsmetoder, forholdsregler, værnemidler samt bortskaffelsen af PCB-holdigt affald.

At-intern instruks om PCB-holdige bygningsmaterialer

PCB Risikooplysningsværktøj

Asbestforenings PCB-vejledning

Arbejdsgiverens ansvar med arbejde med PCB

Sikkerhedsudstyr ved arbejde med PCB

SBI-anvisning 241: Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger

SBI-anvisning 242: Renovering af bygninger med PCB 

 

BLY

Asbestforeningens Bly-vejledning 

 

Dakofa

DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald som DM&E er en del af, har udgivet en række ”viden om” ark, som på en kortfattet og overskuelig måde sammenfatter netværkets anbefalinger og beskrivelser af ”best practice” på centrale områder inden for undersøgelse og håndtering af bygge- og anlægsaffald. (*kilde: DAKOFA)

"Viden om" begreber og definitioner.pdfI dette ”Viden om” ark giver netværket en definition af centrale begreber som miljøscreening, kortlægning og orienterende undersøgelse. Derudover gives der et bud på definition af prøvetyper, der anvendes i forbindelse med undersøgelserne.

"Viden om" prioriterede stoffer og materialer.pdfNetværk har arbejdet med at nå en fælles holdning til, hvilke stoffer og materialer, der bør kortlægges i forbindelse med planlægning af renoverings- og nedrivningsarbejder. Den hidtidige mangel på regler samt den uklare praksis på området har i mange tilfælde ført til usikkerhed og stridigheder blandt byggeriets parter. Netværket har derfor set et stort behov for at skabe konsensus i branchen om, hvilke stoffer der som minimum bør kortlægges. I dette ”viden om” ark sammenfattes netværkets anbefalinger.

"Viden om" maling på materialer.pdfEt af de spørgsmål, der erfaringsmæssigt skaber debat, er hvorvidt maling skal afrenses på materialer eller ej. Netværk har derfor i dette ”Viden om” ark samlet og tolket reglerne i relation til dette spørgsmål

"Viden om" bedre styring af strømme.pdfDer anvendes i dag betydelige ressourcer til miljøkortlægning og –sanering med det formål at udsortere farlige materialer og stoffer. Den viden om materialernes kvalitet, der opnås igennem processen, anvendes i dag ikke i den videre disponering af materialerne. Den store indsats og de mange penge, der er brugt til at rense materialerne inden nedrivning, risikerer at ”gå tabt”, hvis/når materialerne blandes med andre materialer, som ikke nødvendigvis er uforurenede. Netværket har derfor arbejdet med at opstille et forslag til opdeling af strømmene af beton og tegl, som vil kunne sikre investeringen, give sporbarhed for materialer fra store renoveringer/nedrivninger og dermed sikre en bedre miljømæssig kvalitet af genanvendelige materialer.

"Viden om" håndtering af isoleringsskum.pdfIsoleringsmaterialer, hvori der er anvendt ozonnedbrydende stoffer (chlorfluorcarboner (CFCer), hydrochlorfluorcarboner (HCFCer) og hydrofluorocarboner (HFCer), forventes at indgå i affaldsstrømmen fra 2010 frem til 2026. Viden om fornuftig håndtering af isoleringsskumaffaldet fra nedrivning er derfor væsentlig, så frigivelse af stofferne til atmosfæren minimeres. Netværk har derfor arbejdet med emnet. Dette ”Viden om” er baseret på et notat om håndtering af isoleringsskum udarbejdet af Peter Kjeldsen, DTU-Miljø.